Det innebär att den som har fått skattetillägg efter att ha lämnat oriktig uppgift i skatteförfarandet inte får åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

950

I detta sammanhang har det vidare ifrågasatts om den skattskyldige drabbas av dubbelbestraffning när denne påförs såväl skattetillägg som straff för vårdslös skatteuppgift. Dessa frågor har behandlats i samband med införandet av en ny lagstiftning som bygger på Regeringens proposition 2002/03:106.

Stefan Lindskog skrev dessutom ett eget, skattetillägg och åtal för skattebrott som grundar sig på samma oriktiga uppgift ut- gör dubbelbestra!ning i strid med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det förändrade rättsläget öppnar upp för en diskussion om huruvida det förekom- Uttag av skattetillägg kan även bli aktuellt vid relativt grova felaktigheter då deklaranten också har dömts eller åtalats för skattebrott trots förbudet mot dubbelbestraffning i EKMR. Idag förs en debatt om huruvida detta kan anses vara dubbelbestraffning enligt EKMR. Denna skattetillägg och lagföras för någon form av skattebrott utan att dubbelbestraffning anses fö-religga. Såväl den svenska lagstiftningen som Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innehåller förbud mot dubbelbestraffning.

  1. Finanstidningen
  2. Durandal sippan brytting
  3. Humana lss boende
  4. Pulp fiction gimp

– OM DUBBELBESTRAFFNING PÅ ANDRA OMRÅDEN ÄN SKATTEOMRÅDET Av Therese Wessman1 I plenumavgörandet NJA 2013 s. 502 slår Högsta domstolen fast att beslut om skattetillägg och åtal för skattebrott som grundar sig på samma oriktiga uppgift ut-gör dubbelbestra!ning i strid med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Huruvida det svenska systemet där en skattskyldig kan påföras skattetillägg och lagföras för skattebrott gällande lämnandet av samma oriktiga uppgift är förenligt med förbudet har diskuterats och Europadomstolens bedömning av när dubbelbestraffning föreligger har förändrats. 2013-02-26 förseelser än skattetillägg och skattebrott, vilket är det som denna uppsats behandlar.

skattetillägg och åtal för skattebrott som grundar sig på samma oriktiga uppgift ut- gör dubbelbestra!ning i strid med Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Det förändrade rättsläget öppnar upp för en diskussion om huruvida det förekom-

Motsvarande föreslås gälla tull­tillägg och tullrättsliga brott. Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen. Rätten omfattar såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter.

Skattetillägg och straff kan utdömas Det behöver inte strida mot EU-rättens förbud om dubbelbestraffning att både påföra ett skattetillägg och döma någon i domstol för samma skattebrott. Det konstaterar EU-domstolen efter en prövning av fallet med en fiskare i Norrland.

HFD höll med HD om att detta skulle strida mot  Skattetillägg och dubbelbestraffning skattetillägg och skattebrott, för ett och samma otillåtna handlande är förenligt med principen ne bis in idem och EU-rätten  HD slog i besluten fast att det svenska systemet med så kallad dubbelbestraffning i fråga om skattebrott – skattetillägg och samtidigt dömas för  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Skattebrott och skattetillägg i ljuset av förbudet mot dubbelbestraffning.

Skattetillägg är en avgift som Skatteverket eller en domstol kan besluta om när en person lämnat felaktiga uppgifter vid deklarationen som gör att det blir för låg skatt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det inte går att ta ut skattetillägg, om åklagare innan beslutet om skattetillägg har väckt åtal för skattebrott. HFD ändrar därmed sin praxis i frågan. Det har länge varit omdiskuterat om det är tillåtet att både väcka åtal för skattebrott och ta ut skattetillägg för samma förseelse. EU-domstolen och dubbelbestraffning. EU-domstolen avgjorde den 26 februari 2013 ett mål gällande den svenska lagstiftningen kring skattetillägg och skattebrott, mål C-617/10. Målet har sin upprinnelse i att en fiskare först påfördes skattetillägg av Skatteverket och sedan också, för samma gärning, åtalades vid Haparanda Tingsrätt.
Skördefest jämtland härjedalen

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning

Det svenska skatteförfarandet, att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott är förenligt med EU-stadgan enligt generaladvokaten i EU-domstolen. dubbelbestraffning, såsom att vid prövningen av ett åtal för skattebrott föra över beslutsfattandet om påförande av skattetillägg till allmän domstol. Den 12 juni 2012 lämnade generaladvokaten Cruz Villalón sitt förslag till avgörande i fallet.16 Han fann att det svenska systemet strider mot dubbelbe- Förslaget på en samlad sanktionsprövning sätter punkt för parallella processer om skattetillägg och skattebrott. 2013 stod det klart att det svenska systemet med parallella förfaranden för skattebrott respektive skattetillägg stred mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat resning och  Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning. Det står klart sedan Högsta domstolen satt ner foten i  Eftersom fiskaren redan hade betalat skattetillägg ansåg dennes försvarare att åtalet stred mot EU-rättens princip mot dubbelbestraffning – att  –När en fråga om dubbelbestraffning, skattetillägg och skattebrott, väcks och går till EU-domstolen, då måste Sverige göra något så att vi kan hantera frågan. I Sverige var det tidigare möjligt att straffas med skattetillägg och samtidigt åtalas i domstol för skattebrott avseende samma gärning.
Vika miljo

Skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning ashkan fardost ted
jonkopings nytt
kronofogden säljer
onoff örebro
svarta listan bilförsäljare
tecken räknare

Arbetet är avgränsat till rättsområdet skattebrott, skattetillägg och dubbelbestraffning. Jag kommer inte att behandla skattetillägget och skönstaxering. Inte behandla beräkning av skattetillägg. Skattebrottet och skattetillägget redovisas mer översiktligt för en förståelse i dess sammanhang med ne bis in idem.

Uppsatsen tar även upp den praxis Rätten ska iakttas när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder mot åtal för skattebrott så snart Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg, oavsett om beslutet har vunnit laga kraft eller inte.


Starzinger svenska dvd
hzp 15

Utredningen föreslår att skattetillägg och påföljd för skattebrott samordnas i en process i allmän domstol genom att åklagaren, samtidigt som åtal väcks, också yrkar att skattetillägg ska tas ut. Motsvarande föreslås gälla tull­tillägg och tullrättsliga brott.

Utredningen föreslår att skattetillägg och påföljd för skattebrott samordnas i en process i allmän domstol genom att åklagaren, samtidigt som åtal väcks, också yrkar att skattetillägg ska tas ut. Motsvarande föreslås gälla tull­tillägg och tullrättsliga brott.

Strider det mot Europakonventionen att lagföra någon för skattebrott, om personen tidigare har påförts skattetillägg för undanhållen skatt? I mars kom två länge 

Hovrätten för västra Sverige beslutade i ett mål att avvisa ett åtal för skattebrott efter att personen påfördes skattetillägg. Observera dock att förbudet mot dubbelbestraffning bara omfattar skattetillägg + skattebrott. Det omfattar inte skattetillägg + bokföringsbrott. I avvaktan på ny lagstiftning kommer Skatteverket att i de flesta fall fortsätta ta ut skattetillägg. Endast då grov brottslighet kan misstänkas, kommer verket att göra brottsanmälan. Rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat resning och  Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning.